Szukaj
Close this search box.

Regulamin

§1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin, określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, zawierania umów sprzedaży zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron Umowy sprzedaży na odległość oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
 2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży na odległość.
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Sklep Internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę za pośrednictwem, którego Klient może  Kupić Towar, dostępny pod adresem elektronicznym: https://dyktujmy.pl.
 5. Sprzedawca – Sprzedawca – Monika Stankiewicz, ul. Alfreda Lityńskiego 16B/51, 16-400 Suwałki, NIP: 8442380989, dyktujmy@gmail.com
 6. Produkt – Towar będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą
 7. Konto – zbiór danych przechowywanych w Sklepie Internetowym dotyczący danego Klienta, składanych przez niego zamówień i zawieranych Umów sprzedaży na odległość, z wykorzystaniem którego Klient może składać zamówienia.
 8. Koszyk – wirtualny kontener lub przestrzeń, dostępna dla Klienta na stronie internetowej sklepu, w której można gromadzić wybrane produkty przed dokonaniem zamówienia. Funkcjonalność koszyka umożliwia Klientowi przeglądanie, dodawanie, usuwanie oraz modyfikowanie produktów, które zamierza zakupić. Koszyk pozwala również na podsumowanie zamówienia, wybór preferowanej metody dostawy i płatności oraz dokonanie finalnego potwierdzenia zamówienia. Dzięki koszykowi Klient ma możliwość zbiorczego zarządzania swoimi wyborami produktowymi przed złożeniem zamówienia, co umożliwia wygodne i elastyczne dokonywanie zakupów w sklepie internetowym.
 9. Umowa – umowa sprzedaży zawarta między Sklepem a Klientem.
 10. Umowa sprzedaży na odległość – umowa sprzedaży Towaru, zawarta z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§2 Adres sklepu, kontakt ze sklepem, wymagania techniczne

 1. Adres sklepu: www.dyktujmy.pl
 2. Kontakt ze sklepem:
  • Adres e-mail: dyktujmy@gmail.com
  • Numer telefonu: 502988169
 3. Wymagania techniczne:
  • Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie dostępu do Internetu oraz przeglądarki internetowej.
  • Zalecamy korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych w celu zapewnienia optymalnej jakości korzystania ze Sklepu.
  • Sklep nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne wynikające z niezgodności oprogramowania lub sprzętu Klienta z wymaganiami technicznymi Sklepu.

§3 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dyktujmy.pl oraz warunki zawierania umów sprzedaży produktów i świadczenia usług przez Sklep.
 2. Korzystanie z Sklepu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Zmiany te wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej Sklepu. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z aktualną wersją regulaminu przed złożeniem zamówienia.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie produktów i usług dostępnych w Sklepie oraz do zawieszania lub zakończenia działalności Sklepu bez wcześniejszego powiadomienia Klientów.
 5. W przypadku wątpliwości lub sporów dotyczących interpretacji lub stosowania regulaminu, obowiązującym źródłem prawa jest obowiązujące prawo polskie.

§4 Zamówienia

 1. Zamówienie może być złożone przez Klienta za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.
 2. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej www.dyktujmy.pl są cenami brutto i wyrażone w polskich złotych.
 3. Klient może składać zamówienia bez rejestracji, jak również za pomocą konta klienta.
 4. Składając zamówienie, Klient jest zobowiązany do podania prawdziwych i aktualnych danych osobowych oraz danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
 5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z podania nieprawdziwych lub nieaktualnych danych.

§5 Sposób składania zamówień

 1. Składanie zamówienia odbywa się poprzez dodanie wybranych produktów do koszyka, wybranie preferowanej metody dostawy i płatności oraz potwierdzenie zamówienia.
 2. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez niego adres e-mail lub w inny sposób uzgodniony z Klientem.
 3. Potwierdzenie zamówienia zawiera informacje dotyczące zamówionych produktów, ceny, kosztów dostawy oraz inne istotne informacje związane z zamówieniem.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia w przypadku:
  • Braku dostępności zamówionego produktu.
  • Wykrycia błędów w cenach lub opisach produktów.
  • Innych uzasadnionych powodów.
 1. W przypadku odmowy przyjęcia zamówienia, Sklep poinformuje Klienta o tym fakcie i zwróci ewentualnie otrzymaną przedpłatę w terminie 14 dni. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.

§6 Płatność

 1. Klient jest obowiązany do dokonania płatności za zamówione produkty lub usługi zgodnie z wybraną metodą płatności.
 2. Sklep umożliwia Klientom skorzystanie z różnych metod płatności, takich jak karty płatnicze, przelewy bankowe, płatności elektroniczne itp.
 3. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia.
 4. W przypadku braku wpłaty w terminie, Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.

§7 Sposoby dostawy

 1. Sklep oferuje następujące sposoby dostawy:
  • Przesyłka pocztowa – dostawa realizowana przez operatora pocztowego na wskazany przez Klienta adres.
  • Kurier – dostawa realizowana przez firmę InPost do wybranego paczkomatu.
  • Paczkomat – dostawa realizowana przez firmę InPost do wybranego paczkomatu.
  • Odbiór osobisty – Klient ma możliwość odebrania zamówionego towaru osobiście w siedzibie Sklepu lub w innym wyznaczonym punkcie odbioru.
 1. Koszty dostawy są określone w potwierdzeniu zamówienia i zależą od wybranej metody dostawy oraz miejsca dostarczenia.
 2. Sklep dokłada wszelkich starań, aby zamówione produkty zostały dostarczone Klientowi w jak najkrótszym terminie. Termin dostawy może być uzależniony od dostępności produktów oraz wybranej metody dostawy.

§8 Odstąpienie od umowy / Zwroty

 1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od daty otrzymania zamówionego towaru, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Odstąpienie od umowy wymaga złożenia oświadczenia woli w formie pisemnej i przesłania go na adres Sklepu.
 3. Klient ma obowiązek zwrócić otrzymane produkty w stanie niezmienionym, kompletnym i bez żadnych uszkodzeń, wraz z kompletem dokumentów i akcesoriów na adres Sklepu
 4. Sklep zobowiązuje się do zwrotu ceny zakupionego w terminie 14 dni. Bieg terminu rozpoczyna się od otrzymania pisemnego oświadczenia odstąpienia od umowy wraz z zwróconym Produktem.
 5. Produkt wyprodukowany według specyfikacji Klienta jest unikalny i dostosowany do indywidualnych potrzeb i wymagań Klienta. Ze względu na tę specyfikę, odstąpienie od umowy dotyczącej takiego produktu może być ograniczone.
 6. Odstąpienie od umowy dotyczącej produktu wyprodukowanego według specyfikacji Klienta jest możliwe tylko w określonych sytuacjach, takich jak:
  • Poważne wady produktu: Jeśli produkt wyprodukowany według specyfikacji Klienta posiada istotne wady, które uniemożliwiają jego prawidłowe funkcjonowanie lub spełnienie określonych celów, Klient może mieć podstawy do odstąpienia od umowy.
  • Niezgodność z umową: Jeśli produkt nie spełnia warunków umowy lub nie jest zgodny z uzgodnionymi specyfikacjami, Klient może mieć prawo do odstąpienia od umowy.

§9 Reklamacje

 1. W przypadku stwierdzenia wady produktu, Klient ma prawo zgłosić reklamację Sklepowi.
 2. Reklamację należy zgłosić pisemnie na adres Sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, wraz z opisem stwierdzonej wady i żądaniem naprawy, wymiany towaru lub zwrotu ceny zakupionego produktu.
 3. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania.
 4. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Sklep podejmie odpowiednie działania naprawcze, wymieni towar lub zwróci cenę zakupionego produktu, zgodnie z preferencjami Klienta.

§10 Gwarancja

 1. W przypadku, gdy producent udziela gwarancji na zakupiony towar, Sklep informuje Klienta o warunkach gwarancji.
 2. Warunki gwarancji są określone przez producenta i obowiązują bezpośrednio między Klientem a producentem.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia związane z gwarancją, które powinny być zgłoszone bezpośrednio producentowi.

§11 Opinie

 1. Klienci mają możliwość udzielania opinii i ocen produktów oraz usług oferowanych przez Sklep.
 2. Opinie i oceny muszą być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami, nie mogą naruszać praw osób trzecich ani zawierać treści obraźliwych, nielegalnych lub szkalujących.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do moderacji opinii i usunięcia treści niezgodnych z niniejszym regulaminem.

§12 Własność intelektualna

 1. Wszelkie prawa do znaków towarowych, logotypów, treści oraz innych elementów Sklepu są własnością Sklepu lub podlegają odpowiedniej licencji.
 2. Korzystanie z treści Sklepu, w tym kopiowanie, modyfikowanie lub rozpowszechnianie, wymaga zgody Sklepu.

§13 Przechowywanie i udostępnianie danych osobowych

 1. Sklep zobowiązuje się do ochrony prywatności Klientów i przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz polityką prywatności Sklepu.
 2. Dane osobowe Klientów są przechowywane i przetwarzane w celu realizacji zamówień oraz świadczenia usług przez Sklep.
 3. Sklep może udostępniać dane osobowe Klientów podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

§14 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin jest wiążący dla wszystkich Klientów korzystających ze Sklepu internetowego dyktujmy.pl.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie od chwili opublikowania na stronie internetowej Sklepu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów prawa.
 4. W przypadku sporów między Sklepem a Klientem, strony będą dążyć do rozwiązania ich drogą negocjacji. Jeżeli negocjacje nie przyniosą porozumienia, sporu będą podlegać sądom właściwym dla siedziby Sklepu.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej Sklepu dyktujmy.pl.

Scroll to Top